Current Team

Wakakoma Godo Keikokai -January 2019


Serge HENDRICKX Kendo Kyoshi 7-dan
Yoshinobu KUROGI Kendo Kyoshi 7-dan
Daniel DELEPIERE Kendo Kyoshi 7-dan
Naoko HAMADA Kendo Kyoshi 7-dan
Terue MATSUI Kendo Renshi 6-dan
Mitsunori TSUKAMOTO Kendo 6-dan
Kensaku MAEMOTO Kendo 6-dan
Yusuke NAKAMURA Kendo 6-dan

Stephane KLUGKIST Kendo 5-dan
Yo KITASHIMA Kendo 5-dan
Rie ABE Kendo 5-dan
Marc NAMECHE Kendo 5-dan
Makoto GROSFILS Kendo 5-dan

Kendo 4-dan 1
Kendo 3-dan 3
Kendo 2-dan 1
Kendo Shodan 6